Wróć do listy

II Zjazd Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA

W dniach 16/17 października 2015 roku w lokalu Gościniec Oycowizna w Lesznowoli k/Warszawy odbył się II Zjazd Członków Stowarzyszenia Absolwentów MBA Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu udział wzięło 28 osób, głównie absolwenci i studenci studiów Executive MBA i DBA. Spotkanie miało na celu nakreślenie wizji dalszej pracy Stowarzyszenia oraz podtrzymanie przyjacielskich relacji pomiędzy jego członkami.

Pierwszy dzień zjazdu miał na celu powitanie nowych członków, prezentacja historii oraz działalności Stowarzyszenia, przedstawienie składu osobowego zarządu oraz dywizji. Po części prezentacyjnej spotkanie przyjęło formułę dyskusji panelowej.

Uczestnicy dyskusji zaprezentowali różne poglądy i podejście do rozwoju Stowarzyszenia, zaproponowano powstanie nowej dywizji –Networking – oraz rozmawiano o możliwościach rozwoju. W trakcie dyskusji wielokrotnie pojawiała się kwestia promocji Stowarzyszenia, możliwości pozyskiwania środków finansowych na jego działalność.

Cała dyskusja była cenną wymianą poglądów członków Stowarzyszenia co do dalszej działalności. Po części dyskusji, uczestnicy spotkali się na wspólnej kolacji mającej na celu zacieśnienie relacji między członkami. Kolejnego dnia spotkania skupiono się na prezentacji oraz grze biznesowej, przygotowanej przez Union Investment.

Stowarzyszenie planuje organizację kolejnych wydarzeń, cykliczne spotkania członków Stowarzyszenia połączone ze spotkaniami z praktykami biznesu, które są znakomitym forum do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Zachęcamy wszystkich członków do udziału i większej aktywności w działalności Stowarzyszenia.

Na zakończenie pragniemy serdecznie podziękować naszemu głównemu sponsorowi, firmie Union  Investment, za pomoc w organizacji konferencji Stowarzyszenia.